The web site uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them. 

More information

Employees of Novi Sad Theater - Újvidéki Szinház, Novi Sad

Стручна спрема Број систематизованих извршилаца на свим радним местима Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време у својству приправника Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) Број лица ангажованих ван радног односа
Висока 25 25
0 0
Виша 0

0 1
Средња 17 15
2 1
Нижа 2 2
0 1
Укупно 44 42
2 3
Стручна спрема Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%
Висока
Виша
Средња
Нижа
Укупно 0 0 0 0 0